Madern,%20Deed%20Isrel%20op%20Zijn%20woorden%20letten

Klik op de afbeelding voor een vergroting

50% korting
€ 14,90

€ 7,45

J.H. Madern: Deed Isrel op Zijn woorden letten
 
Over de bediening van het genadeverbond van Mozes tot Christus
 
In de bediening van het genadeverbond worden vier perioden onderscheiden: van Adam tot Abraham, van Abraham tot Mozes, van Mozes tot Christus en vanaf de geboorte van Christus tot heden.
In een serie van vier deeltjes geeft de schrijver een uiteenzetting over de bediening van dit verbond. Elk deeltje bespreekt een van de perioden. De schrijver probeert op eenvoudige wijze vanuit de Schrift aan te tonen hoe de Heere deze bediening gestalte heeft gegeven en hoe Hij dit verbond uit louter genade aan gevallen mensen heeft geschonken. Velen worstelen met de betekenis van de leerstukken uit de geloofsleer, niet in het minst als het gaat over het wezen en de bediening van het genadeverbond. Hopelijk mag deze serie bijdragen tot het verstaan van de oude waarheid van vrije gunst die eeuwig God bewoog. Onmisbaar is echter het bevindelijk te leren.
 
De derde periode van de bediening van het genadeverbond wordt de 'nationale vorm' genoemd. Deze periode is begonnen met Mozes en heeft geduurd tot Christus. De HEERE richtte met het volk Israël Zijn verbond op en maakt hun Zijn woorden bekend. God stelde het tweede sacrament, het Pascha, in. In het Pascha, de doortocht door de Rode Zee, het manna, het water uit de rots, de offer- en ceremoniële eredienst wees de HEERE Zijn volk op de beloofde Messias, Die uit hen komen zou. Zijn profeten hebben de Messias in de beloften gepredikt.
De schrijver beperkt zich in dit deeltje hoofdzakelijk tot de beschrijving van de roeping van Mozes, de instelling van het Pascha en de uittocht.
J.H. Madern (1961) was van 1991 tot 2009 ouderling van de Gereformeerde Gemeente te Stolwijk.
238