Blok, Elia en ELisa set 5 dln

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Ds. P. Blok: Elia en Elisa set 5 delen

Ds. P. Blok: Elía, de Tisbiet

Deel 1 - 25 overdenkingen

Het leven van Elía, de Tisbiet, was vol van wonderen van de Allerhoogste. Satans aanslagen op zijn leven en ambt waren vele en bitter, maar Elísa's arbeid was een getuigenis van Gods trouw, die zich toonde in wonderlijke uitreddingen en Vaderlijke zorg.

Ds. P. Blok trekt in dit boek lijnen naar de huidige tijd. Ook nu zijn er goddeloze krachten die er alles aan doen om God en godsdienst uit ons volksleven te bannen en worden er aanslagen op de gezinnen en ware dienst des Heeren gepleegd.

Men geeft hoop op over 'geestelijke opwekkingen', maar God zwijgt. Gods Woord leert echter dat het gebed van een rechtvaardige, die evenals Elía in de eenzaamheid zucht, machtiger is dan alles wat de wereld tegen God en Zijn dienst in de strijd brengt.

 1. Elia, de Tisbiet, een knecht van God
 2. Achab, de zoon van Omri
 3. Elia en Achab
 4. Elia's boodschap aan Achab
 5. Elia's ambtelijke dienst en Gods leiding
 6. Elia bij de beek Krith
 7. Elia's geloofsgehoorzaamheid
 8. Elia naar Zarfath gezonden
 9. De reis naar Zarfath
 10. Plaatsgemaakt voor Gods wonderen
 11. Een opdracht des HEEREN
 12. De bediening van Elia door God beproefd
 13. Een opgebonden zaak
 14. Het gebed in de opperzaal
 15. Elia naar Achab gezonden
 16. En Elia ging heen
 17. Elia ontmoet Obadja
 18. Een knecht van God en een dienaar van Baäl
 19. Achab schuldig verklaard
 20. Een opdracht van de God van Israël
 21. Toen naderde Elia
 22. Een zielsontdekkende boodschap
 23. Een blind en doof volk
 24. Het ware slachtoffer
 25. Het ijdel roepen ontdekt

Ds. P. Blok: Elía, de Tisbiet

Deel 2 - 23 overdenkingen

In deze 23 overdenkingen over het leven van Elía lezen wij hoe de profeet door de Heere naar de Karmel wordt geleid, om daar vuur van de hemel af te bidden, waardoor God de heerlijkheid van Zijn genade toont aan een doodschuldig volk. Elía mocht dat doen in de kracht des Heeren, maar enige tijd later vinden wj hem onder de jeneverboom en is het zijn klacht: "Het is genoeg, neem nu, HEERE, mijn ziel..."

Ds. P. Blok tekent ons hoe de Heere Elía's leven bestuurt, te midden van een volk dat hem niet in erkentenis houdt, terwijl grote gevaren de profeet omringen.

Hier liggen lessen in voor ons allen, want ook nu worden Gods kinderen bespot en krijgt de onheilige pseudo-godsdienst een steeds grotere plaats in ons volksleven.

 1. Het volk en het altaar des HEEREN
 2. Het altaar des HEEREN
 3. In de naam des HEEREN
 4. Een verhoord gebed
 5. De vrucht van Gods richtend vuur
 6. Een richtend God
 7. Strafoefening
 8. Gods zegepraal
 9. Gebedsworsteling
 10. Ga weder heen, zevenmaal
 11. Span aan en kom af
 12. Elia aangeklaagd
 13. Izébels vijandschap tegen God
 14. Een aanslag op het leven
 15. Om zijns levens wil
 16. Een moedeloze knecht
 17. Elia onder de jeneverboom
 18. Gods vaderlijk handelen
 19. In de kracht Gods
 20. Hij kwam aldaar
 21. Wat maakt gij hier, Elia?
 22. Elia's hartenkreet

Ds. P. Blok: Elía en Elísa

Deel 3 - 23 overdenkingen

Het dienstwerk van Elía loopt ten einde. Met het aanwijzen van Elísa toont de Heere dat het dienstwerk op de aarde voortgang zal hebben. 'Want hierin is de spreuk waarachtig: Een ander is het die zaait, en een ander die maait.'

Elísa heeft zichzelf niet uitverkoren. Naar Gods soevereiniteit is hij verkoren tot kind en tot knecht. Gods werk zal in de tijd openbaar komen. Ook de heerlijkheid van de bediening zal gezien worden. Het is een les die Elía mag leren op de Horeb. De arbeid van de mens is dienstbaar aan de openbaring van Gods Koninkrijk. Het is de Heilige Geest, Die het vruchtbaar maakt. Het vloeit uit de bediening van de Middelaar Gods en der mensen.

In 23 overdenkingen bemediteert ds. P. Blok de ontmoeting van deze twee Godsgezanten en zien we hoe zij hun dienstwerk mogen doen.

 1.  De bijzondere openbaring van God
 2. Gods heerlijkheid
 3. GOds richtend vuur
 4. GOds raad en de ambtelijke dienst
 5. Raadsvervulling
 6. Geloofsgehoorzaamheid
 7. De rechtzaak door God overgenomen
 8. Een aanslag van de hel
 9. Het vonnis aangezegd
 10. De vrucht van Naboths sterven
 11. Het einde van Achab
 12. Een nieuwe opdracht
 13. De man met een harig kleed
 14. Recht en genade
 15. Elia's lastbrief
 16. Van God onderwezen
 17. Bij de Jordaan
 18. Een heilige begeerte
 19. Gods soeverein handelen
 20. Elisa's rouw en uitzien
 21. Elisa, een van God gezonden gezant
 22. Een gebaande weg
 23. Een betreden pad

Ds. P. Blok: Elísa, de zoon van Safat 

Deel 4 - 24 overdenkingen

In de heilsgeschiedenis neemt Elísa een bijzondere plaats in. De Heere zendt Zijn knecht Elísa naar het tienstammenrijk. Juist in die tijd en tot dat volk komt de boodschap van de God Israëls. Elísa moet arbeiden onder een volk dat God afzwoer en de afgoden begeerde. Op duidelijke wijze neemt de Heere het voor Zijn knecht op. Hij straft de vijanden en doet wonderen en tekenen. De Heere zegent Zijn erfdeel en toont Zijn gunst.

In 24 overdenkingen belicht ds. P. Blok de rijke troost voor Gods gemeente die van Elísa's bediening uitgaat. De Heere zal in de donkerste tijden, in een ondergaande wereld, Zijn volk bewaren en toebrengen.

 1. Elísa's ambtelijke heerlijkheid - 2 Koningen 2 : 15
 2. Een heilbegerige vraag - 2 Koningen 2 : 16
 3. Plaats voor Gods wonderen - 2 Koningen 2 : 19
 4. Gods genadeheerlijkheid - 2 Koningen 2 : 20 - 21
 5. Het oordeel weggenomen - 2 Koningen 2 : 22
 6. Elísa naar Bethel gezonden - 2 Koningen 2 : 23
 7. Een aanslag van de hel en Gods antwoord daarop - 2 Koningen 2 23b
 8. Rechtshandhaving - 2 Koningen 2 : 24
 9. Een raadgever in de strijd - 2 Koningen 3 : 11 
 10. Elísa, een trouw gezant - 2 Koningen 3 : 11b - 12
 11. Hemels onderwijs - 2 Koningen 3 : 13
 12. Elísa in het dal van Edom - 2 Koningen 3 : 15
 13. De nieuwe dag - 2 Koningen 3 : 20
 14. Gods zorg over de verdrukte - 2 Koningen 4 : 1
 15. Noodgeschrei - 2 Koningen 4 : 1b
 16. De Sunamitische - 2 Koningen 4 : 8
 17. In de opperkamer - 2 Koningen 4 : 11
 18. Kruiswegen - 2 Koningen 4 : 18 - 19
 19. Een wonderlijke keus - 2 Koningen 4 : 22
 20. Gods wonderlijke wegen - 2 Koningen 4 : 31
 21. Naar de opperkamer - 2 Koningen 32 - 33
 22. Gebedsworsteling - 2 Koningen 4 : 33 - 34
 23. Elísa's bediening te Gilgal - 2 Koningen 4 : 38
 24. Een geschonken maaltijd - 2 Koningen 4 : 41

 

Ds. P. Blok: Elísa, de zoon van Safat 

Deel 5 - 36 overdenkingen

De ambtelijke arbeid van Elisa kent een duidelijk begin en een duidelijk eind. Hij wer dingewonnen en overwonnen om de aangewezen weg te gaan en mocht zijn Zender volgen door goed gerucht en kwaad gerucht. Daarvan gewaagt ook dit vijfde en laatste deel met 36 overdenkingen over de arbeidstijd van Elísa.
De bediening van Elisa is tot onderwijs en rijke troost voor Gods gemeente. God zal Zijn erfdeel nooit begeven.
Elísa mocht Gods raad uitdienen. Na een lange diensttijd mocht hij de eerlijk ontvangen profetenmantel afleggen. Een klein overblijfsel omringde hem toen zijn levenseinde kwam.
Het is de hartelijke wens van ds. Blok dat deze serie overdenkingen zo zegen mag zijn.

 1. Naäman de Syriër - 2 Koningen 5 : 1
 2. Een mogelijkheid van genezing - 2 Koningen 5 : 3
 3. Naäman op weg naar Elísa - 2 Koningen 5 : 8 - 9
 4. Naämans geloofsleven - 2 Koningen 5 : 15
 5. Naämans geloofsbeproeving - 2 Koningen 5 : 16 - 17
 6. Gehazi en Naäman - 2 Koningen 5 : 25
 7. Gehazi en Gods oordeel - 2 Koningen 5 : 25 - 26
 8. De heerlijkheid van El-Schaddai - 2 Koningen 6 : 1 - 2
 9. Gods wonderen te Jericho - 2 Koningen 6 : 6 - 7
 10. De Bewaarder Israël - 2 Koningen 6 : 8 - 10
 11. De Verlosser Israëls - 2 Koningen 6 : 17 - 18
 12. Verblinde vijanden - 2 Koningen 6 : 18 - 19
 13. Gespaarde vijanden - 2 Koningen 6 : 20
 14. Joram, de koning van Israël - 2 Koningen 6 : 27 - 28
 15. Joram, een veinzende koning - 2 Koningen 6 : 30 - 31
 16. Gods bijzondere bewaring - 2 Koningen 6 : 32 - 33
 17. Een Goddelijke kracht - 2 Koningen 6 : 33
 18. Gods zorg onder de oordelen - 2 Koningen 7 : 1
 19. Een miskende belofte - 2 Koningen 7 : 2
 20. De verlossing van Samaria - 2 Koningen 7 : 3
 21. De verlossing verdacht gemaakt - 2 Koningen 7 : 12
 22. De Sunamitische, een vreemdelinge op de aarde - 2 Koningen 8 : 1
 23. Het recht van de vreemdeling - 2 Koningen 8 : 3 - 4
 24. Elísa, de man Gods, op vijandig grondgebied 8 : 7 - 8
 25. Ontdekte vijandschap - 2 Koningen 8 : 11 - 12
 26. Jehu als koning aangewezen - 2 Koningen 9 : 1 - 2
 27. Jehu tot koning gezalfd - 2 Koningen 8 : 2 - 3
 28. De koning Jehu - 2 Koningen 9 : 6
 29. De opdracht aan koning Jehu - 2 Koningen 9 : 7 - 8
 30. Een Goddelijk gericht - 2 Koningen 9 : 14 - 15
 31. De plaats van het gericht - 2 Koningen 9 : 16 - 18
 32. Gods wraakvorderend recht - 2 Koningen 9 : 24 - 25
 33. Gods vonnis uitgevoerd - 2 Koningen 9 : 26
 34. Elisa's laatste arbeid - 2 Koningen 13 : 14 - 18
 35. Het graf van Elisa, de profeet - 2 Koningen 13 : 20a
 36. Een wonder bij het graf van Elisa - 2 Koningen13 : 20b - 21
238