Ger.Gem.Zeist, Naar uw gemaakt bestek

Klik op de afbeelding voor een vergroting

€ 7,50

Ger. Gem. Zeist: Naar uw gemaakt bestek
Terugzien met het oog op de toekomst
- elf preken - 

Dit boek verschijnt ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente Zeist.
Het bevat elf preken van de predikanten die aan deze gemeente verbonden waren of zijn, namelijk:
Ds. D. Wijting, Ds. G. van Reenen, Oefenaar L. Wijting, Ds. H. Roelofsen, Ds. J.R. van Oordt, Ds. M. Blok, Ds. A. Vergunst, Ds. A. Hofman, Ds. G.J. van den Noort, Ds. C. Sonnevelt en Ds. J.J. van Eckeveld.

Elf preken:
- Ds. D. Wijting, De onverandelijkheid van Gods belofte
  Maleachi 3:6: Want Ik, de Heere, word niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs, niet verteerd.
- Ds. G.van Reenen, Zie eens om, of een schat van herinneringen
  Deuteronomium 32:9-12: Want des Heeren deel is Zijn volk, Jakob is het snoer Zijner erve. Hij vond hem in een land der woestijn, en in een woeste huilende wildernis; Hij voerde hem rondom, Hij onderwees Hem, Hij bewaarde hem als Zijn oogappel. Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken, zo leidde hem de Heere alleen, en er was geen vreemd god met hem.
- Oefenaar. L. Wijting, Het aanbevolen klagen
  Klaagliederen 3:39: Wat klaagt dan een levend mens? Een ieder klage vanwege zijn zonden.
- Ds. H. Roelofsen, Geen blijvende stad
  
Hebreeën 13:14: Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende.
- Ds. J.R. van Oordt, Het leven van de christen
  Filippenzen 1:21: Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin.
- Ds. M. Blok, Het wonder der genade
  
Kolossenzen 2:13-15: En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende; uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende; En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd.
- Ds. A. Vergunst, Meer dan Salomo
  Mattheüs 12:42: De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en hetzelve veroordelen; want zij is gekomen van de einden der aarde, om te horen de wijsheid van Salomo; en zie, meer dan Salomo is hier. 
- Ds. A. Hofman, David prijst het verbond
  2 Samuel 23:5: Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles welgeordineerd en bewaard is;      voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten.
- Ds. G.J. van Noort, De rijkdom in God voor alle oprechte wandelaars naar Sion
  Psalm 84:12: Want God de Heere is een Zon en Schild; de Heere zal genade en ere geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen die in oprechtheid wandelen.
- Ds. C. Sonnevelt, zendingspredikant, De bekendmaking van Gods Naam
  
Exodus 3:13-14a: Toen zeide Mozes tot God: Zie, wanneer ik tot de kinderen Israëls kom en zeg tot hen: De God uwer vaderen heeft mij tot ulieden gezonden, en zij mij zeggen: Hoe is Zijn Naam? wat zal ik tot hen zeggen? En God zeide tot Mozes: Ik zal zijn Die Ik zijn zal.
- Ds. J.J. van Eckeveld, Jezus en de man met de verdorde hand op de sabbat
  
Markus 3:5: En als Hij hen met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide Hij tot den mens: Strek uw hand uit. En hij strekte ze uit; en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere.

244