Kruistriomf van Vorst Messias

€ 39,95

Kruistriomf van Vorst Messias

€ 39,95
Actuele voorraad: 1

Abraham Hellenbroek: De Kruistriomf van Vorst Messías

48 lijdenspredicaties

De Kruistriomf van Vorst Messías bevat 48 lijdenspredicaties van Abraham Hellenbroek. Deze preken zijn zeer aan te bevelen voor persoonlijke meditatie in de lijdensweken en Avondmaalstijden.
Bovendien zijn de preken ook goed geschikt voor leesdiensten.
Aan de preken gaat een lezenswaardige voorrede vooraf, geschreven door zijn neef Frederik Hendrik Hellenbroek.

De weg naar en het behalen van de 'triomf' of overwinning door Christus, de Koning der Joden, staat in deze preken centraal. Zijn borglijden, van Gethsemané naar Gabbatha, tot het volbrachte werk op de kruisheuvel Golgotha, wordt uitvoerig beschreven.
De auteur heeft voor elke lezer of hoorder een woord van toepassing. Zo worden de onbekeerden ernstig gewaarschuwd en opgeroepen tot bekering. Gods volk wordt onderwezen en vertroost, maar ook gewezen op hun plichten.

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Gereformeerd Erfgoed. Deze stichting heeft als doelstelling om uitgave mogelijk te maken van boeken die gegrond zijn op het gedachtegoed van de Reformatie, het puritanisme, de Nadere Reformatie, en het piëtisme.

Dit is de eerste uitgave in een serie werken van Abraham Hellenbroek.
 

  1) Christus voorzegt Zijn dood. De Joodse Raad vergadert tegen Hem in de zaal van Kájafas - Mattheüs 26 : 1 - 5
  2) Christus wordt gezalfd door de vrouw, waarover de discipelen murmureren - Mattheüs 26 : 6 - 9
  3) Christus verantwoordt en prijst de daad van deze vrouw - Mattheüs 26 : 10 - 13
  4) Judas gaat naar de Joodse Raad, en neemt op zich om Jezus voor dertig zilveren penningen over te leveren - Mattheüs 26 : 14 - 16
  5) Christus laat het Pascha bereiden - Markus 14 : 12 - 16
  6) Christus maakt de trouweloze verrader Judas openbaar - Mattheüs 26 : 20 - 25
  7) Christus voorzegt de val van Zijn discipelen - Mattheüs 26 : 30 - 32
  8) De overmoed van de discipelen en vooral die van Petrus - Mattheüs 26 : 33 - 35
  9) Christus' benauwdheid in de hof van Gethsémané - Mattheüs 26 : 36 - 38
  10) Christus bidt tot driemaal toe en vermaant Zijn discipelen tot waken - Mattheüs 26 : 39 - 46
  11) Christus, bloedzwetend in de hof van Gethsémané, wordt vertroost door een engel - Lukas 22 : 43 - 44
  12) Judas komt met de bende om Christus te vangen. Hij gaat hen tegemoet en werpt Zijn vijanden overhoop - Johannes 18 : 3 - 9
  13) Jezus wordt verraden met een kus en daarna gevangen - Mattheüs 26 : 48 - 50
  14) Petrus slaat Malchus het oor af, wat door Christus wordt bestraft - Mattheüs 26 : 51 - 54
  15) Christus bestraft zijn vijanden, de discipelen vluchten, en verlaten Hem allen - Markus 14 : 48 - 52
  16) Jezus wordt gebonden heengeleid naar Annas en Kájafas. De hogepriester ondervraagt Hem. Jezus krijgt een kinnebakslag - Johannes 18 : 12 - 14; 19 -
       24
  17) Valse getuigen worden opgezocht. Het getuigenis over het breken van de tempel wordt verdraaid. Jezus zwijgt stil - Mattheüs 26 : 59 - 63a
  18) Christus, door de hogepriester bezworen, belijdt dat Hij de Zoon van God is - Mattheüs 26 : 63b, 64
  19) Christus wordt als een godslasteraar veroordeeld tot de dood en in Zijn profetisch ambt bespot - Mattheüs 26 : 65 - 68
  20) Petrus' val en drievoudige verloochening - Mattheüs 26 : 69 - 74
  21) Petrus' heilzame bekering en tranen - Lukas 22 : 60b - 62
  22) De Joden willen niet gaan in het rechthuis van Pilatus. Hij gaat tot hen uit, en vraagt welke beschuldiging zij tegen Jezus inbrengen - Johannes 18 : 28 -
       32
  23) Het heilloos berouw en de dood van Judas. Wat de overpriesters met de dertig zilveren penningen doen- Mattheüs 27 : 3 - 10
  24) Christus wordt door Pilatus ondervraagd of Hij een Koning is en Hij belijdt het. Hij zwijgt stil op de beschuldiging van de overpriesters - Mattheüs 27 : 11 -
        14
  25) Christus doet voor Pilatus de openhartige belijdenis dat Hij een Koning is; maar dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is - Johannes 18 : 33 - 36
  26) Het vervolg van Christus' goede belijdenis, gedaan voor Pilatus, die Hem daarop onschuldig verklaart - Johannes 18 : 37 en 38
  27) Christus wordt door Pilatus gezonden tot Herodes, die Hem onderzoekt, bespot en terugzendt tot Pilatus - Lukas 23 : 6 - 12
  28) Pilatus verklaart Jezus onschuldig en wil Hem na kastijding loslaten - Lukas 23 : 13 - 16
  29) Christus wordt tegenover Barábbas gesteld - Mattheüs 27 : 15 - 18
  30) Pilatus wordt gewaarschuwd door zijn huisvrouw. Barábbas wordt vrijgelaten en Christus wordt met woedend geschreeuw tot het kruis veroordeeld -
        Mattheüs 27 : 19 - 23
  31) Pilatus wast zijn handen van het bloed, dat de Joden over zich afroepen. Barábbas wordt losgelaten - Mattheüs 27 : 24 - 26a
  32) Christus wordt gegeseld, met doornen gekroond en in Zijn koninklijk ambt bespot - Johannes 19 : 1 - 4
  33) Zie, de Mens - Johannes 19 : 5 - 7
  34) Pilatus' laatste rechtsonderzoek van Christus, en laatste poging tot Zijn loslating. Maar de Joden schreeuwen en zeggen dat hij dan niet de vriend van de
        keizer is - Johannes 19 : 8 - 12
  35) Pilatus veroordeelt Christus op het aandringen van de Joden en geeft Hem over ter kruisiging - Johannes 19 : 13 - 16a
  36) Christus wordt uitgeleid en Simon van Cyréne wordt gedwongen Zijn kruis te helpen dragen - Mattheüs 27 : 31, 32
  37) Christus door een menigte van vrouwen beklaagd en beweend. Hij vermaant hen te denken om hun eigen ellenden en om Jeruzalems ondergang -
        Lukas 23: 27 - 33
  38) Christus wordt gebracht op Golgotha. Hij krijgt daar gemirrede wijn te drinken en wordt gekruisigd. Zijn klederen worden verdeeld - Markus 15 : 22 - 25
  39) Het opschrift met de beschuldiging van Christus, op het kruis boven Zijn hoofd gesteld: Deze is de Koning der Joden - Johannes 19 : 19 - 22
  40) Christus bidt voor Zijn vijanden - Lukas 23 : 34a
  41) Een van de moordenaars wordt bekeerd en krijgt de belofte van het paradijs - Lukas 23 : 39 - 43
  42) Christus wordt door de oversten en alle soorten van het volk gelasterd en bespot - Mattheüs 27 : 39 - 43
  43) Christus spreekt Zijn moeder aan, en beveelt haar aan Johannes - Johannes 19 : 25 - 27
  44) De zon wordt verduisterd, Christus' erbarmelijke klacht over de verlating door Zijn Vader, wordt verkeerd uitgelegd - Mattheüs 27 : 45 - 49
  45) Christus roept uit: 'Mij dorst', 'het is volbracht'. Hij beveelt Zijn geest in de handen van de Vader en sterft - Johannes 19 : 28 - 30
  46) Vele en machtige wondertekenen na Christus' dood - Mattheüs 27 : 51 - 54
  47) De beenderen van de moordenaars worden gebroken, maar van Christus is er geen been gebroken. Zijn doorstoken zijde geeft bloed en water uit -         
       Johannes 19 : 31 - 37
  48) Christus' begrafenis wordt verzocht en verzorgd door Jozef van Arimathéa en vereerd door Nicodémus - Mattheüs 27 : 57 - 61

Lees verder
Productcode: 9789463700245
Aantal blz.: 717
Uitvoering: Hardcover
Gewicht: 4000
Status: leverbaar
Actuele voorraad: 1